Ontwikkelgebieden

De ontwikkelgebieden zijn verschillende aspecten waarop kinderen zich op bepaalde leeftijden zich ontwikkelen op specifieke onderdelen.

In totaal zijn er 5 gebieden: 

 • Motorische ontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Creatieve ontwikkeling
 • Psychosociale ontwikkeling 

Om een betere indruk te krijgen wat alle ontwikkelingen inhouden gaan we ze in dit artikel stuk voor stuk bespreken. 

Motorische ontwikkeling

De motorische ontwikkeling is het ontwikkelen van vaardigheden in het uitvoeren van acties en bewegingen. Deze ontwikkeling kan je opdelen in twee categorieën.

 1. De grove motoriek gaat over het vermogen om het hele lichaam te bewegen en te coördineren. Voorbeelden van de grove motoriek zijn activiteiten zoals rennen, springen en balanceren. 
 1. De fijne motoriek gaat over kleinere handelingen en hiervoor gebruik je vaak je handen en vingers. Bij de fijne motoriek moet je denken aan activiteiten zoals schrijven, tekenen, knippen en het vasthouden van kleine voorwerpen. 

Spel speelt een belangrijke rol bij het aanleren van motorische vaardigheden. In het begin zal een kind de meeste bewegingen nog ongecontroleerd uitvoeren. 

Naarmate ze ouder worden en al een aantal maal een specifieke beweging hebben uit goeverd ontwikkelen ze meer gerichte bewegingen.  

In het begin zal nog wel het hele lichaam nog steeds meebeweegt. Naarmate ze opgroeien, worden hun bewegingen steeds stabieler en beter gecoördineerd.

Om de vaardigheden te ontwikkelen is het belangrijk om kinderen veel tijd te geven om te spelen. Een van de beste manieren om de grove motoriek te ontwikkelen is namelijk spelen. Hiermee kan de coördinatie en balans verbeteren. Het stimuleren van een gezonde motorische ontwikkeling op jonge leeftijd legt een solide basis voor verdere motorische vaardigheden en fysieke activiteiten in latere jaren.

Houd er rekening mee dat elk kind zich op zijn eigen tempo ontwikkelt, en er kunnen individuele variaties zijn in de motorische mijlpalen die ze bereiken. Het is altijd raadzaam om de ontwikkeling van een kind in de gaten te houden en indien nodig advies in te winnen van een professionele zorgverlener.

Cognitieve ontwikkeling

De cognitieve ontwikkeling verwijst naar de geleidelijke groei van het denken en de waarneming bij een individu. Het omvat aspecten zoals intelligentie, geheugen en het vermogen om informatie te verwerken. De cognitieve ontwikkeling kan worden onderverdeeld in verschillende fasen, waarbij elk stadium gekenmerkt wordt door specifieke kenmerken en capaciteiten. Hier zijn de vier fasen van de cognitieve ontwikkeling:

 • Sensorimotorische stadium (0-2 jaar): In deze fase verkent het kind de wereld voornamelijk via de zintuigen en motorische activiteit. Het leert objectpermanentie, het begrip dat objecten blijven bestaan, zelfs als ze niet zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld, een kind kan begrijpen dat een speeltje onder een doek nog steeds bestaat, zelfs als het niet direct zichtbaar is.
 • Pre-operationele stadium (2-7 jaar): Tijdens dit stadium ontwikkelt het kind taalvaardigheden en kan het symbolisch denken. Het gebruikt fantasie en spel om situaties na te bootsen en begint te begrijpen dat andere mensen verschillende perspectieven kunnen hebben. 
 • Concreet-operationele stadium (7-11 jaar): In dit stadium begint het kind logische verbanden te begrijpen en kan het concreet materiaal gebruiken om problemen op te lossen. Het kind kan bijvoorbeeld objecten rangschikken op basis van eigenschappen (seriatie)
 • Formeel-operationele stadium (vanaf 12 jaar): In dit stadium ontwikkelt het kind het vermogen om abstract te redeneren en te denken over hypothetische situaties. Hierdoor kan het kind problemen oplossen en plannen maken voor de toekomst. 

Het is belangrijk om te benadrukken dat de leeftijden die aan elk stadium zijn gekoppeld, gemiddelden zijn en individuele verschillen kunnen optreden. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo en kan unieke variaties in cognitieve vaardigheden vertonen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele ontwikkeling is het waarin een kind zijn eigen persoonlijkheid ontwikkelt en zich aanpast aan sociale verwachtingen en gedragingen. 

Hierbij komt het ontwikkelen van emoties, zelfbeeld, temperament, sociale vaardigheden en het vermogen om emoties te begrijpen en ermee om te gaan. 

Tijdens dit proces leren kinderen belangrijke vaardigheden zoals empathie en zelfregulatie. 

Het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling is van groot belang en kan worden bevorderd door het ontwikkelen van positieve sociale vaardigheden en het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving. Sociaal-emotionele ontwikkeling is een continu proces dat gedurende het hele leven plaatsvindt, en elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo met unieke variaties in vaardigheden.

Creatieve ontwikkeling

Creatieve ontwikkeling is het vermogen om nieuwe ideeën en creaties te bedenken. Het omvat zowel creatief denken als creatief bezig zijn met de handen.

Bij creatief denken draait het om ontdekken, het genereren van nieuwe ideeën, originaliteit, verbeeldingskracht en out-of-the-box denken. Wanneer creatief denken goed ontwikkeld is, ben je vaak sterk in:

 • Het bedenken, ontwerpen en introduceren van nieuwe dingen.
 • Het gebruik van fantasie, het op een andere manier voorstellen van dingen en dagdromen.
 • Rollenspellen en toneelspelen.
 • Denken in beelden.
 • Componeren.
 • Dieper nadenken over alledaagse dingen.
 • Het bedenken van ongebruikelijke oplossingen.
 • Creativiteit kan ook betrekking hebben op het creatief bezig zijn met de handen. Bij kinderen gaat dit vaak om knutselen en andere creatieve activiteiten. Leerlingen die creatief bezig zijn met hun handen, zijn goed in het bedenken en uitvoeren van praktische oplossingen en technieken.

Creatieve ontwikkeling stimuleert het vermogen om te innoveren, origineel te zijn en verschillende perspectieven te verkennen. Het moedigt kinderen aan om buiten de gebaande paden te denken en hun eigen unieke expressie te uiten. Door ruimte te bieden voor creativiteit en het aanmoedigen van creatieve activiteiten, kunnen we de creatieve ontwikkeling van kinderen bevorderen en hun verbeeldingskracht en probleemoplossende vaardigheden versterken.

psychosociale ontwikkeling 

De psychosociale ontwikkeling bij kinderen verwijst naar de groei en ontwikkeling van hun psychologische en sociale vaardigheden. Het omvat verschillende aspecten, zoals emotionele ontwikkeling, sociale interacties, zelfbewustzijn, moreel besef en de vorming van identiteit.

Tijdens de vroege kinderjaren ontwikkelen kinderen hun basisemotionele vaardigheden, zoals het herkennen en uiten van emoties. Ze leren ook omgaan met sociale situaties en ontwikkelen basisvaardigheden voor communicatie en interactie met anderen. Het opbouwen van hechte relaties met familieleden, verzorgers en leeftijdsgenoten speelt een belangrijke rol in de psychosociale ontwikkeling van kinderen.

Scroll to Top